1.  ให้ผู้พักอาศัยที่ได้รับอนุมัตเข้าพักอาศัย ย้ายเข้าที่พักและแจ้งการพักตามแบบที่คณะกรรมการที่พักบุคลากรกำหนดภายใน      30 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  2.  ให้ผู้พักอาศัยตรวจสภาพและจำนวนเครื่องเรือน อุปกรณ์ในที่พัก ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     และส่งคืนที่ส่วนอาคารสถานที่และผู้พักอาศัยเก็บสำเนาไว้ 1 ชุด
  3.  ให้ผู้พักอาศัยดูแลที่พัก เครื่องเรือน อุปกรณ์ และบริเวณให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ส่วนใดชำรุด
     เสียหาย จะต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว ถ้าหากให้ส่วนอาคารสถานที่เป็นผู้ซ่อมแซม   
     ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ที่ซ่อมแซม
  4.  ให้ผู้พักอาศัยรับภาระค่าบริการสาธารณูปโภคประจำที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ตนเข้าพักอาศัย เช่น
     ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่ากำจัดขยะ และค่าบริการอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป็นต้น
  5.  ห้ามผู้พักอาศัยกระทำการใดๆ เป็นที่รบกวนเดือดร้อน หรือรำคาญแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง และต้องไม่ใช้ที่พัก
     หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ที่พัก กระทำการที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือกระทำการใดๆ
     ที่อยู่นอกวัตถุประสงค์การให้ที่พักบุคลากร
  6.  ผู้พักอาศัยต้องพำนักพักพิงอยู่ในที่พักเป็นประจำคือมีระยะเวลาการพักเกินกว่ากึ่งหนึ่งของวันทำการในแต่ละรอบเดือน      จะใช้ที่พักเป็นเพียงที่พำนักบางระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวไม่ได้ และต้องไม่โอนหรือแบ่งส่วนที่พักให้ผู้อื่นเช่า
     หรือผู้อื่นเข้าพักอาศัยแทนตน ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าพักอาศัยไม่พำนักในที่พักตามเงื่อนไขข้างต้นเป็นเวลา
     3 เดือนติดต่อกัน ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าพักอาศัย  ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
     เพื่อวินิจฉัยและสั่งการเกี่ยวกับที่พักต่อไปCS Project : Walailak University @2006