ปีที่ดำรงตำแหน่ง ::
  
ลำดับ
ชื่อคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี ประธานกรรมการ
2
นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช กรรมการและเลขานุการ
3
นายประพาส  ศรีวิลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4
ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
5
นางศิริรัตน์  ทิพรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
6
นายโกสินธุ์  ศิริรักษ์ กรรมการ
7
นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล กรรมการ
8
นายประพันธ์  พัฒน์ทอง กรรมการ
9
รศ.ดร.นคร  กกแก้ว กรรมการ
10
ผศ.ธนสัณฑ์  เทพรัตน์ กรรมการ
11
ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม กรรมการ
     

CS Project : Walailak University @2006