โปรดส่งคืนที่พักหากไม่จำเป็นต้องใช้ที่พัก
 
   
 

          

          เนื่องจากปัจจุบันที่พักไม่เพียงพอกับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การจัดที่พัก บางช่วงผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรที่พักจะต้องเช่าที่พักภายนอกระหว่างรอเข้าพักในที่พักของมหาวิทยาลัย

        ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยที่ได้รับจัดสรรที่พักไปแล้วหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ที่พักหรือมีที่พักภายนอก มหาวิทยาลัยแล้ว  หรือมีพฤติกรรมการพักแบบครั้งคราวซึ่ง ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดที่พัก จึงขอความร่วมมือให้ส่งคืนที่พักโดยด่วนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานด้วยกันได้เข้าใช้ที่พักแทนท่านและใช้ที่พักให้เป็นประโยชน์ต่อไป

         พนักงานสามารถส่งคืนที่พักผ่านระบบจัดสรรที่พักออนไลน์ได้ง่ายๆ ตามคำแนะนำแล้วพิมพ์แบบส่งคืนที่พัก ส่งมาที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  

        ขอขอบคุณผู้พักอาศัยทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการพักอาศัยและช่วยกันสอดส่องดูแลการพักอาศัยของผู้พักให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้พักรายใดพักอาศัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โปรดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ที่ โทร.3777หรือ    msirirat@wu.ac.th เราถือว่าท่านคือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บรรยากาศการพักอาศัยเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว จะถือเป็นความลับ

 


CS Project : Walailak University @2006