แนะนำวิธีทำรายการแลกเปลี่ยนที่พักด้วยความสมัครใจ
 
   
 

            การแลกเปลี่ยนที่พักด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ายสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องรอให้คณะกรรมการที่พักบุคลากรพิจารณาอนุมัติในกรณีที่แลกเปลี่ยนที่พักประเภทเดียวกันเท่านั้น  เช่น  ห้องพักโสดกับห้องพักโสด  ห้องพักครอบครัวกับห้องพักครอบครัว เป็นต้น  แต่การแลกเปลี่ยนที่พักต่างประเภทกันไม่สามารถกระทำได้    คณะกรรมการที่พักบุคลากรจะพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทที่พักได้ตามความจำเป็นเหมาะสมเฉพาะ  รายเท่านั้น   รวมทั้งการขอย้ายไปพัก ณ ที่พักว่างก็ไม่สามารถกระทำได้ทันที  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง สะดวกในการจัดเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคและการจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  การโยกย้ายให้พนักงานไปพักประเภทอื่นๆ หรือห้องพักว่างอื่นในประเภทเดียวกันจะต้องขออนุมัติให้คณะกรรมการที่พักบุคลากรพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นเฉพาะราย

              ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนที่พักในประเภทเดียวกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย   ให้ผู้พักอาศัยดำเนินการได้ทันทีดังนี้

               1.ผู้ประสงค์จะแลกเปลี่ยนที่พักเข้าทำระบบโดยเข้าเมนูการแลกเปลี่ยนที่พักและพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก  พร้อมระบุวันที่จะย้ายเข้าที่พัก(จะต้องระบุวันที่ย้ายหรือแลกเปลี่ยนที่พักวันเดียวกันทั้งสองฝ่าย)

               2.ผู้ประสงค์จะแลกเปลี่ยนที่พักจะต้องแจ้งให้ผู้พักอีกฝ่ายเข้าทำระบบด้วยโดยเข้าเมนูการแลกเปลี่ยนที่พักและระบุวันที่แลกเปลี่ยนที่พักวันเดียวกัน

               3.ฝ่ายเลขานุการที่พักจะดำเนินการทำรายการโดยปรับข้อมูลการพักของผู้พักทั้งสองฝ่าย   และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวต้องต่อไป ได้แก่ ปรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น 

                 สำหรับกรณีผู้พักรายใดขอเปิดใช้โทรศัพท์ออกภายนอกในที่พักกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จะต้องดำเนินการแจ้งย้ายหรือยกเลิกด้วยตนเองเท่านั้น

                4.ผู้พักสามารถดำเนินการย้ายเข้าที่พักใหม่ได้เลยตั้งแต่วันที่ระบุขอแลกเปลี่ยนโดยแลกเปลี่ยนกุญแจที่พักกันเอง     ทั้งนี้ผู้พักทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบและยอมรับได้ตามสภาพที่พักที่แลกเปลี่ยนกันด้วยความสมัครใจรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำความสะอาดห้องพักถ้ามี  การซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำห้องพักที่ชำรุดในกรณีมีการส่งคืนที่พักภายหลัง เป็นต้นและให้ผู้พักตกลงกันเองเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

                5.ในกรณีมีการแลกเปลี่ยนที่พักและอีกฝ่ายวางแผนจะส่งคืนที่พักในภายหลัง (หลังจากแลกเปลี่ยนที่พักกันแล้ว)    ให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการแลกเปลี่ยนที่พักก่อน   แล้วฝ่ายที่ประสงค์จะส่งคืนที่พักค่อยมาดำเนินการทำรายการส่งคืนที่พักในภายหลัง  โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งคืนที่พักกรอกหมายเลขที่พักเดิมก่อนมีการแลกเปลี่ยนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง 

                6.การปรับข้อมูลการพักของผู้พักทั้งสองฝ่าย   ฝ่ายเลขานุการที่พักบุคลากรจะปรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาพักของแต่ละฝ่ายเอง   โดยกำหนดวันที่ได้รับจัดสรรที่พักใหม่วันเดี่ยวกับการได้รับจัดสรรที่พักครั้งแรกและกำหนดเดือน/ปีที่ย้ายเข้าที่พักใหม่ในเดือน/ปีปัจจุบันที่ผู้พักขอแลกเปลี่ยนที่พัก   ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการนับระยะเวลาสิ้นสุดการพักของแต่ละคน

                อนึ่งในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่พักขอให้ผู้พักประสานงานแจ้งฝ่ายเลขาการที่พักบุคลากรทราบทุกครั้ง  โดยติดต่อแจ้งที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทร. 3777  ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการทำบันทึกแจ้งผลการแลกเปลี่ยนที่พักให้พนักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

 


CS Project : Walailak University @2006