การรับและการส่งคืนกุญแจประจำที่พักบุคลากร
 
   
 

      พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักอาศัยในที่พักบุคลากรสามารถขอรับ/คืนกุญแจที่พักบุคลากรได้ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำที่พักซึ่งมีประจำหนึ่งนายคอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยบริเวณที่พักตลอด 24 ชั่วโมง  หากพนักงานไม่พบพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมประจำการณ์ ณ ทางเข้าบริเวณที่พัก สามารถโทร.ติดต่อฉุกเฉินได้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 075-673392 โทร.ภายใน 3392  กุญแจที่พักจัดเก็บไว้ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

    • กุญแจที่พักประเภทอาคารชุด ณ อาคารวลัยนิวาส 1-4 จัดเก็บใต้อาคารที่พัก
    • กุญแจที่พักประเภทบ้านพักบุคลากร วลัยนิวาส 7-10 จัดเก็บใต้อาคารวลัยนิวาส 1

      ผู้พักหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานแทนเรื่องการรับ/คืนกุญแจจะต้องลงบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการรับ/คืนกุญแจให้ชัดเจนที่บันทึกของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกครั้ง

          การจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับที่พักส่วนอาคารสถานที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น งานรักษาความสะอาด งานภูมิทัศน์ของที่พัก งานประปา-ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงที่พัก เป็นต้น จึงกำหนดให้การรับ/คืนกุญแจที่พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารที่พักบุคลากร เพื่อความสะดวกในการประสานงานดังกล่าว รวมทั้งเพื่อความสะดวกกับผู้เข้าพักเอง ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มเข้าพักในช่วงวันหยุดทำการ 

             กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงที่  ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการที่พักบุคลากร ส่วนอาคารสถานที่ โทร.087-4673405 โทร.ภายใน 3890 หรือนางศิริรัตน์  ทิพรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการที่พักบุคลากร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร งานบริหารทรัพยากรบุคคล  089-7267294 โทร.ภายใน 3777 

 


CS Project : Walailak University @2006