แนะนำการทำรายการส่งคืนที่พักผ่านระบบ
 
   
 

          พนักงานที่ได้รับจัดสรรที่พักแล้ว    หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ที่พักให้ส่งคืนที่พัก  โดยเข้าทำรายการส่งคืนที่พักได้ง่าย ๆ ในระบบดังนี้

          1.กดเมนูเข้าระบบ   โดยใส่ Username และ Password เดียวกับการเข้าระบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (wu-Pass)   และระบุสิทธิการเข้าใช้งานในฐานะบุคลากร

          2.คลิ๊กเมนูส่งคืนที่พักทางด้านซ้าย   ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่พักที่ได้รับจัดสรรมาให้แล้ว    ผู้ส่งคืนเพียงพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งคืนโดยระบุวันส่งคืน / เหตุผลที่คืน / วันคืนกุญแจ /จำนวนกุญแจ    เท่านั้น

          3.ตรวจสอบรายการข้อมูลให้ถูกต้อง  แล้วกดบันทึก

          4.พิมพ์ใบส่งคืนที่พักแล้วลงลายมือชื่อนำส่งเอกสารที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร งานบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อดำเนินการในการปรับทะเบียนที่พัก ยกเลิกการจัดเก็บค่าที่พัก/ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ต่อไป

           5.เมื่อถึงกำหนดวันที่ต้องคืนกุญแจตามที่ระบุไว้    ให้พนักงานคืนกุญแจที่พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารที่พักโดยระบุชื่อ/หมายเลขที่พักที่ส่งคืนในบันทึกของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนและเพื่อป้องกันปัญหาในการตรวจสอบการส่งคืนกุญแจของท่าน  ขอให้โทร.แจ้งวันที่คืนกุญแจให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร งานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบเรื่องที่พักบุคลากรทราบอีกทางหนึ่ง

           6.ส่วนอาคารสถานที่จะเข้าตรวจสภาพที่พักในขั้นตอนต่อไป   ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องและไม่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการสรุปผลการตรวจสภาพที่พัก  ขอแนะนำให้พนักงานประสานงานเพื่อนัดวันเข้าตรวจสภาพที่พักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ส่วนอาคารสถานที่   ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ  087-4673405  โทร. 075-673890  โทร.ภายใน 3890     

 


CS Project : Walailak University @2006