การใช้โปรแกรมระบบจัดสรรที่ออนไลน์สำหรับบุคลากร
 
   
 

            ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้เปิดใช้โปรแกรมระบบการจัดสรรที่พักออนไลน์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เมื่อปี 2550  ซึ่งได้จัดอบรมให้ผู้สนใจทดสอบการใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

             สำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้ระบบดังกล่าว  สามารถเข้าศึกษาการใช้ระบบได้ง่าย ๆ จาก  คู่มือการใช้ระบบ  ซึ่งอยู่ในเมนูย่อยทางซ้ายของหน้าจอนี้

 


CS Project : Walailak University @2006