แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการเข้าพัก
    การใช้โปรแกรมระบบจัดสรรที่ออนไลน์สำหรับบุคลากร
    โปรดส่งคืนที่พักหากไม่จำเป็นต้องใช้ที่พัก
    แนะนำการทำรายการส่งคืนที่พักผ่านระบบ
    การรับและการส่งคืนกุญแจประจำที่พักบุคลากร
    แนะนำวิธีทำรายการแลกเปลี่ยนที่พักด้วยความสมัครใจ
    โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินสำหรับผู้พักอาศัย

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ...

ส่วนการเจ้าหน้าที่
ส่วนอาคารสถานที่
intranet WU
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
     
CS Project : Walailak University @2006